tạo database mysql

Vì lý do phục vụ công việc mà các bạn cần phải upgrade Mysql từ 5.5 lên 5.6 trên OS Linux. Không quá khó đâu, hôm nay kienthuclinux.com sẽ hướng dẫn các bạn thao tác để upgrade Mysql trên OS CentOS các bạn nhé.

upgrade mysql
Cả thế giới bỗng chốc thu bé lại vừa bằng… chữ “upgrade”!

1. Stop Mysql service

service mysqld stop

2. Backup Mysql databases

mkdir /var/lib/mysqlcopy
cp -aR /var/lib/mysql/* /var/lib/mysqlcopy

Hoặc các bạn có thể backup bằng cách dump toàn bộ database ra ngoài.

mysqldump –all-databases > all_databases.sql

nói chung là bước 2 các bạn có thể chọn một trong hai cách, bước này để đề phòng dữ liệu gặp sự cố thôi.

3. Cài đặt MySQL-community repository

Cài trên CentOS 6:

yum install http://dev.mysql.com/get/mysql57-community-release-el6-7.noarch.rpm

Cài trên CentOS 7:

wget http://dev.mysql.com/get/mysql57-community-release-el7-7.noarch.rpm

4. Disable upgrade Mysql 5.7, enable upgrade Mysql 5.6

#vi /etc/yum.repos.d/mysql-community.repo
[mysql56-community]
enabled=1
[mysql57-community]
enabled=0

5. Update Mysql

yum update mysql-server

6. Start MySQL service

service mysqld start

7. Upgrade database

mysql_upgrade

Xong rồi, rất đơn giản phải không các bạn? step by step luôn nhé 🙂

Cám ơn các bạn đã theo dõi!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *