Thay đổi IP trên VPSSIM - How to change your server IP address in VPSSIM

0 Comments

Vì một lý do nào đó bạn bắt buộc phải thay đôi IP trên VPS của minh đang chạy VPSSIM. Bạn có thể thay đổi dễ dàng thông qua bài hướng dẫn sau:

Đăng nhập ssh vào sever với quyền root sau đó nhập các lệnh sau:

 

sed -i ‘s/old_IP/New_IP/g’ /etc/csf/csf.ignore
sed -i ‘s/old_IP/New_IP/g’ /root/.bash_profile
sed -i ‘s/old_IP/New_IP/g’ /home/VPSSIM-manage-info.txt
sed -i ‘s/old_IP/New_IP/g’ /home/vpssim.conf
sed -i ‘s/old_IP/New_IP/g’ /var/spool/plymouth/boot.log
sed -i ‘s/old_IP/New_IP/g’ /var/log/audit/audit.log
sed -i ‘s/old_IP/New_IP/g’ /var/log/boot.log
reboot

Trong đó:
+ old_IP là địa chỉ IP cũ .
+ New_IP là địa chỉ  IP mới.

 

Chúc Các bạn thành công!

Comments