Chào các bạn, vì một lý do nào đó mà bạn cần thay đổi lại IP server – VPS khi đã cài script hocvps nổi tiếng thì mình cần rewrite lại các file config còn chứa IP cũ và đây là hướng dẫn dành cho bạn.

Bước 1. Khi thay đổi IP hoàn tất bạn check lại bằng lệnh ifconfig để xem card mạng nhận đúng IP mới chưa, tiến hành tạo một file changeip.sh với nội dung sau:

#/bin/bash
#Source: kienthuclinux dot com

source /etc/hocvps/scripts.conf

OLD_IP='YOUR IP OLD HERE'
NEW_IP='YOUR IP NEW HERE'

sed -i "s/${OLD_IP}/${NEW_IP}/g" /etc/nginx/conf.d/$server_name.conf
sed -i "s/${OLD_IP}/${NEW_IP}/g" /etc/hocvps/scripts.conf
nginx -s reload

echo "it's done!"

bạn nhớ thay đổi lại IP cũ và IP mới cho chính xác.

Bước 2: phân quyền lại file để có quyền thực thi

chmod +x changeip.sh

Bước 3: thực thi file

bash changeip.sh

xong rồi đấy, các bạn check lại các file như trong phần mình cần đổi IP đã được đổi chưa nhé. Chúc các bạn thành công.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *