Mariadb là một nhánh rẻ của mysql, là máy chủ cơ sở dữ liệu cung cấp các chức năng thay thế mysql.  Mariadb được xây dựng bởi những tác giả đồng sáng lập mysql và dựa trên các phiên bản mysql tương ứng do đó việc thay đổi từ mysql sang mariadb là hoàn toàn tương thích. Mariadb đem lại hiệu suất tối ưu và nhiều chức năng hơn so mysql. Trong bài này mình sẽ hướng dẫn bạn cài đặt mariadb trên centos 6, các nền tảng khác hoàn toàn tương tự.

1) Thêm mariadb repository

Để thêm mariadb repository phù hợp với phiên bản hệ điều hành mình đang sử dụng trước tiên bạn truy cập vào đây . Mình sẽ làm demo thử trên phiên bản centos 6 64bit:

Minh cài cho phiên bản centos 6.5 64bit nên mình sẽ chọn như hình trên sau đó sẽ có kết quả như sau.

# MariaDB 10.1 CentOS repository list - created 2016-05-31 03:45 UTC
# http://downloads.mariadb.org/mariadb/repositories/
[mariadb]
name = MariaDB
baseurl = http://yum.mariadb.org/10.1/centos6-amd64
gpgkey=https://yum.mariadb.org/RPM-GPG-KEY-MariaDB
gpgcheck=1

Tiến hành thêm repo cho centos bằng lệnh sau:

vi /etc/yum.repos.d/MariaDB.repo

Bạn chép đoạn mã trên vào và lưu lại.

2) Cài đặt mariadb.

Chạy lệnh dưới đây để tiến hành cài đặt

yum -y install MariaDB MariaDB-server

Sau khi cài đặt hoàn tất tiến hành khởi động mariadb

/etc/init.d/mysql start

Để thiết lập cấu hình ban đầu cho mariadb tiến hành chạy lệnh

mysql_secure_installation

Tiến hành cài đặt mật khẩu root, remove anonymous users, disallow remote root login,  remove the test database để cấu hình bảo mật cho mariadb bạn tiến hành chọn như hướng dẫn bên dưới cho tới khi hoàn tất.

root@test ~]# mysql_secure_installation 

NOTE: RUNNING ALL PARTS OF THIS SCRIPT IS RECOMMENDED FOR ALL MariaDB
      SERVERS IN PRODUCTION USE!  PLEASE READ EACH STEP CAREFULLY!

In order to log into MariaDB to secure it, we'll need the current
password for the root user.  If you've just installed MariaDB, and
you haven't set the root password yet, the password will be blank,
so you should just press enter here.

Enter current password for root (enter for none): 
OK, successfully used password, moving on...

Setting the root password ensures that nobody can log into the MariaDB
root user without the proper authorisation.

Set root password? [Y/n] y
New password: 
Re-enter new password: 
Password updated successfully!
Reloading privilege tables..
 ... Success!


By default, a MariaDB installation has an anonymous user, allowing anyone
to log into MariaDB without having to have a user account created for
them.  This is intended only for testing, and to make the installation
go a bit smoother.  You should remove them before moving into a
production environment.

Remove anonymous users? [Y/n] y
 ... Success!

Normally, root should only be allowed to connect from 'localhost'.  This
ensures that someone cannot guess at the root password from the network.

Disallow root login remotely? [Y/n] y
 ... Success!

By default, MariaDB comes with a database named 'test' that anyone can
access.  This is also intended only for testing, and should be removed
before moving into a production environment.

Remove test database and access to it? [Y/n] y
 - Dropping test database...
 ... Success!
 - Removing privileges on test database...
 ... Success!

Reloading the privilege tables will ensure that all changes made so far
will take effect immediately.

Reload privilege tables now? [Y/n] y
 ... Success!

Cleaning up...

All done!  If you've completed all of the above steps, your MariaDB
installation should now be secure.

Thanks for using MariaDB!

khởi động lại mariadb và bật chế độ khởi dộng cùng hệ điều hành.

service mysql restart
chkconfig mysql on

Vậy làđã hoàn tất quá trình càiđặt mariadb vào server.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *