Hôm nay mình sẽ hướng các bạn compilation nginx từ source với module ngx_cache_purge để xóa cache và module nginx-module-vts để theo dõi tình trang lưu lượng từ vhost cho nginx. (lưu ý đây là hướng dẫn trên centos).

nginx_http_server

Vhost status
Vhost status

 

1) Chuẩn bị các gói cài đặt:

Tiến hành ssh vào server/vps với tài khoản root.

Cài đặt các gói phụ thuộc cần thiết khi compilation

yum groupinstall 'Development Tools'
yum install pcre-devel zlib-devel openssl-devel git

Tải Nginx và các module thứ 3 để compilation.

git clone https://github.com/FRiCKLE/ngx_cache_purge.git
git clone https://github.com/vozlt/nginx-module-vts.git
wget http://nginx.org/download/nginx-1.10.0.tar.gz

2) Tiến hành compilation nginx.

Giải nén nginx:

tar -xvf nginx-1.10.0.tar.gz
cd nginx-1.10.0  # di chuyển vào thư mục mới giải nén

Trước khi compilation mình sẽ giải thích các option mính sẽ dùng trong lần compilation này cho các bạn:

–prefix=/usr/local/nginx-1.10 : với option này thì nginx sẽ được cài đặt ở đường dẫn /usr/local/nginx-1.10

–with-http_realip_module: với option để cấu hình nginx lấy ip thực của client thông qua proxy. Ví dụ như cloudflare.

–with-http_v2_module : nginx sẽ hỗ trợ cấu hình http2 bạn có thể đọc thêm về http2 tại đây

–with-http_ssl_module : nginx hỗ trợ cấu hình ssl, Mình sẽ thêm 1 bài viết giúp các bạn đăng kí ssl cho website trong tương lại.

–with-http_gzip_static_module : nginx hỗ trợ bật cấu hình gzip để nén file.

–with-ipv6 : nginx hỗ trợ ipv6.

–add-module=/root/ngx_cache_purge : thêm module ngx_cache_purge trong khi compilation.

–add-module=/root/nginx-module-vts : thêm module nginx-module-vts trong khi compilation.

–user=nginx : chạy nginx dưới quyền user nginx.

–group=nginx : chạy nginx dưới group nginx.

Bạn có thể dùng lệnh dưới đây để xem thêm các option của nginx

./configure --help

Tiến hành compilation nginx.

./configure --prefix=/usr/local/nginx-1.10 --user=nginx --group=nginx --add-module=/root/ngx_cache_purge --add-module=/root/nginx-module-vts --with-http_realip_module --with-ipv6 --with-http_v2_module --with-http_ssl_module --with-http_gzip_static_module
make
make install

3) Tùy chỉnh sau khi compilation.

ln -s /usr/local/nginx-1.10/sbin/nginx /usr/local/sbin/nginx  # tạo liên kết file bin nginx để sử dụng.

Tạo file init.d của nginx:

Mặc định nginx nginx ko cung cấp file init.d trong source do đó bạn có thể copy file ở dưới hoặc tham khảo thêm ở đây

#!/bin/sh
#
# nginx - this script starts and stops the nginx daemon
#
# chkconfig:  - 85 15
# description: NGINX is an HTTP(S) server, HTTP(S) reverse \
#        proxy and IMAP/POP3 proxy server
# processname: nginx
# config:   /etc/nginx/nginx.conf
# config:   /etc/sysconfig/nginx
# pidfile:   /var/run/nginx.pid

# Source function library.
. /etc/rc.d/init.d/functions

# Source networking configuration.
. /etc/sysconfig/network

# Check that networking is up.
[ "$NETWORKING" = "no" ] && exit 0

nginx="/usr/local/nginx-1.10/sbin/nginx"
prog=$(basename $nginx)

NGINX_CONF_FILE="/usr/local/nginx-1.10/conf/nginx.conf"

[ -f /etc/sysconfig/nginx ] && . /etc/sysconfig/nginx

lockfile=/var/lock/subsys/nginx

make_dirs() {
  # make required directories
  user=`$nginx -V 2>&1 | grep "configure arguments:" | sed 's/[^*]*--user=\([^ ]*\).*/\1/g' -`
  if [ -z "`grep $user /etc/passwd`" ]; then
    useradd -M -s /bin/nologin $user
  fi
  options=`$nginx -V 2>&1 | grep 'configure arguments:'`
  for opt in $options; do
    if [ `echo $opt | grep '.*-temp-path'` ]; then
      value=`echo $opt | cut -d "=" -f 2`
      if [ ! -d "$value" ]; then
        # echo "creating" $value
        mkdir -p $value && chown -R $user $value
      fi
    fi
  done
}

start() {
  [ -x $nginx ] || exit 5
  [ -f $NGINX_CONF_FILE ] || exit 6
  make_dirs
  echo -n $"Starting $prog: "
  daemon $nginx -c $NGINX_CONF_FILE
  retval=$?
  echo
  [ $retval -eq 0 ] && touch $lockfile
  return $retval
}

stop() {
  echo -n $"Stopping $prog: "
  killproc $prog -QUIT
  retval=$?
  echo
  [ $retval -eq 0 ] && rm -f $lockfile
  return $retval
}

restart() {
  configtest || return $?
  stop
  sleep 1
  start
}

reload() {
  configtest || return $?
  echo -n $"Reloading $prog: "
  killproc $nginx -HUP
  RETVAL=$?
  echo
}

force_reload() {
  restart
}

configtest() {
 $nginx -t -c $NGINX_CONF_FILE
}

rh_status() {
  status $prog
}

rh_status_q() {
  rh_status >/dev/null 2>&1
}

case "$1" in
  start)
    rh_status_q && exit 0
    $1
    ;;
  stop)
    rh_status_q || exit 0
    $1
    ;;
  restart|configtest)
    $1
    ;;
  reload)
    rh_status_q || exit 7
    $1
    ;;
  force-reload)
    force_reload
    ;;
  status)
    rh_status
    ;;
  condrestart|try-restart)
    rh_status_q || exit 0
      ;;
  *)
    echo $"Usage: $0 {start|stop|status|restart|condrestart|try-restart|reload|force-reload|configtest}"
    exit 2
esac

sao chép đoạn mã trên vào file :

vi /etc/init.d/nginx

Phân quyền lại file:

chmod a+x /etc/init.d/nginx

khởi động nginx bằng lệnh:

service nginx start

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *