Giới thiệu CWP

Sau khi tạo User ở bài trước [CWP – Phần 3] User Account  bạn có thể dùng thông tin user được tạo để đăng nhập vào trang quản trị của user thông qua port 2030.

VD: http://ip:2030

Sau khi đăng nhập vào thì giao diện sẽ như sau:

Giao diện quan trị của user cwp

 

Tại đây bạn có các chức năng sau cở bản nhu sau:

 Đây là bảng điều khiển, hiện thị tất cả các tính năng  có thể thao tác trong giao diện user và hiện thị các process của user này
Cho phép cấu hình quản lý cron, đôi mật khẩu user, xem các tiến trình của user trong quá trình hoạt động, chỉnh sửa file cấu hình php.ini    
Cho phép cấu hình khóa thư mục public_html, scan viruts, FTP file manager trên nền web, quản lý tài khoản FTP, backup
Quản lý domain, thêm xóa sửa các domain
Chứa chức năng truy cập phpmyadmin, thêm xóa sửa database và hiện thị các process    
Bao gồm quản lý email domain và webmail, một số cấu hình forwarder mail 
Chỉnh sửa DNS của domain nếu như dùng DNS riêng  

 

Tagged:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *