Fake ip là gì ?

 

ip
1. Fake IP là gì?
– Fake IP là ta truy cập vào trang nào đó gián tiếp thông qua một ip của server Proxy (Máy chủ Proxy)

2. FakeIP thông qua Proxy server là gì?
– Thông thường trong mạng LAN server proxy là máy chủ nối chung gian giữa các thành viên trong mạng LAN và internet. Server proxy có nhiệm vụ lưu trữ thông tin, mỗi khi có thành viên nào đó truy cập vào internet thì tất cả những thông tin mà thành viên đó tải từ internet về đều được lưu trữ ở server proxy, khi những thành viên khác muốn truy cập vào internet thì sẽ được cung cấp thông tin từ server proxy mà không phải tải từ internet về nữa. Thông tin sẽ phải tải từ internet về nếu như thông tin đó chưa được lưu trữ ở server proxy hoặc thông tin đã cũ rồi.

– Khi ta truy cập vào internet thông qua server proxy thì các trang sẽ ghi nhận số IP của server chứ không ghi nhận số IP của máy ta, lợi dụng đặc điểm đó mặc dù ta không dùng mạng LAN nhưng ta kết nối vào internet thông qua server proxy để che dấu số IP thực của máy ta.

– Khi ta truy cập vào trang nào đó thông qua server proxy thì có nghĩa là ta đi đường vòng, chứ không nối thẳng trực tiếp vào trang đó, vì vậy trong nhièu trường hợp khi ta sử dụng serverprõy nào đó thì ta không truy cập được vào trang mà ta muốn hoặc truy cập được nhưng rất chậm. Có rất nhiều server proxy miễn phí, thời gian đầu bạn phải bỏ ra thời gian để thử nghiệm xem server nào dùng được và truy cạp nhanh. Khi bạn đã tìm được server proxy cho mình thì sau này khi cần ghi số IP của server chỉ chiếm của bạn vài chục giây!

– Cài đặt bằng gói tar.gz như sau:
Cài đặt các gói dịch vụ cần thiết thông qua Yum
yum install rpm-build openldap-devel pam-devel openssl-devel libgssapi-devel -y
Dowload phần mềm FakeIP Sock5 về máy chủ:
wget http://nchc.dl.sourceforge.net/project/ss5/ss5/3.8.9-8/ss5-3.8.9-8.tar.gz
Thực hiện giải nén file vừa dowload về:
tar -xzvf ss5-3.8.9-8.tar.gz
Truy cập vào thư mục vừa giải nén và cài đặt:
 ./configurer
make & make install
Phân quyền cho dịch vụ:
chmod 755 /etc/init.d/ss5
Điều chỉnh lại file cấu hình /etc/init.d/ss5:
export SS5_SOCKS_PORT=9999
export SS5_SOCKS_USER=root
Điều chỉnh auth, proxy tại các dòng sau:
# ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
     85 #       SHost           SPort           Authentication
     86 #
     87 auth    0.0.0.0/0
 # /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
    201 #      Auth     SHost           SPort   DHost           DPort   Fixup   Group   Band    ExpDate
    202 #
    203 permit -        0.0.0.0/0       -       0.0.0.0/0       -       -       -       -       -
    204
Tắt các dịch vụ tường lửa sau đó restart dịch vụ
Kiểm tra bằng phần mềm Proxy checker: https://www.proxifier.com/proxychecker/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *